Privaatsuspoliitika

The Rewear Company on koostanud käesoleva privaatsuspoliitika, et kaitsta ja austada kasutajate õigusi ja privaatsust. The Rewear Company platvormi kasutades usaldab kasutaja ettevõttele oma teabe ja nõustub TRC privaatsuspoliitikaga.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja The Rewear Company ('TRC', 'meie', 'platvorm').

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on Kasutaja või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid TRC töötleb.

1.3. Kasutaja privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab TRCi teenuseid, kasutab veebiplatvormi Rewear.Company või avaldab soovi uudiskirju saada.

1.4. TRC järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt ning kinnitab, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

2.1. Isikuandmed, mida TRC kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt veebiplatvormi ja e-posti vahendusel.

2.2. TRC kogub Kasutajalt ainult selliseid isikuandmed, mis tekivad platvormi kasutamise käigus lähtuvalt portaali ja Rewear.Company tegevusest. Kõiki andmeid, mida TRC on saanud Kasutajalt kasutajakontosse sisselogimisel ja platvormi kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Rendileandja või Rendilevõtja kohta muul viisil platvormi kasutamisel, on TRC õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Platvorm kasutab Kasutajate isikuandmeid TRC teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Kasutajate isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

2.2.1. Kontaktandmete (nimi, asukoht/postiaadress, telefoninumber, e-mail, kohaletoimetamise aadress, postiindeks, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel platvormi kaudu;
2.2.2. Platvormi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste* kaudu;
2.2.3. Tellimuse sooritamisel isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel;
2.2.4. Koguda Kasutaja kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
2.2.5. Korduva makse võtmisel, kuna platvorm müüb kuupõhist renditeenust.

2.3. Kasutaja vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Platvorm ei vastuta Kasutaja poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2.5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

2.5.1. Kasutaja on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
2.5.2. Töötlemine on vajalik Kasutaja püsilepingu täitmiseks või Kasutaja taotlusel enne lepingusuhtesse astumist;
2.5.3. Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
2.5.4. Töötlemine on vajalik TRC või kolmanda osapoolega seotud tegevuse teostamiseks Kasutaja huvides, välja arvatud huvid, mis on põhiõiguste ja vabaduse vastased nõutest mis tulevad isikuandmete kaitse seadusest ning eelkõige juhul, kui Kasutaja on laps.

2.6. TRC töötleb Kasutaja isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik platvormi ja Kasutaja vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Kasutaja poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

2.7. Platvormil on õigus Kasutaja isikuandmeid jagada kolmandatele isikutele, kellega koostööd tehakse (nt. volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kulleriettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted), et tagada Platvormi poolt pakutavate teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Platvormi poolt pakutavaid teenuseid. Platvorm edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paypal Express-ile.

2.8. Kasutaja isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Platvorm organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3. KASUTAJA ÕIGUSED

3.1. Kasutajal on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

3.2. Kasutajal on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

3.3. Kasutajal on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid. Kasutaja saab oma andmeid muuta ja täiendada Rewear.Company leheküljel oma kasutajakonto all (kui Kasutaja on selle loonud).

3.4. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist.

3.5. Kasutaja saab õiguste teostamiseks pöörduda TRC klienditoe poole aadressil the@rewear.company.

3.6. Kasutajal on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

4. LÕPPSÄTTED

4.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

4.2. TRC on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades Kasutajaid muudatustest veebiplatvormi www.rewear.company kaudu.

KÜPSISTE POLIITIKA

TRC kasutab küpsiseid, et pakkuda Kasutajatele parimat võimalikku veebikasutamise kogemust.

MIS ON KÜPSIS?
Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt Kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

MILLISEID KÜPSISEID ME KASUTAME?

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsised on ajutised küpsised - kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks;

Püsiküpsised
Püsiküpsiste eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel ehk need jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks Kasutaja eelistuste meelde jätmiseks;

Kolmanda osapoolte küpsised
Kolmanda osapoolte küpsiste eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine – Kasutajale sobiliku reklaami ja pakkumiste näitamiseks (Facebook, Google).

KUIDAS KÜPSISTE KASUTAMIST PIIRATA VÕI NEID KUSTUTADA?

Kasutajad saavad kustutada oma seadmetesse salvestatud küpsised ja takistada küpsiste salvestamist oma seadmetesse. Selleks peab Kasutaja muutma oma veebibrauseri privaatsusseadeid. Täpsemat teavet leiate brauseri juhiste jaotisest.

NB! Kui blokeerite küpsised, siis ei saa TRC tagada veebisaidi nõuetekohast toimimist. Lisateavet küpsiste kohta leiate sellistelt veebisaitidelt: http://www.youronlinechoices.com/

×
­